- MILITARY COLLECTION GAUSDAL-

- NORWEGIAN MILITARY HISTORY -


WW2 IN NORWAY5J - MAI 1940,5D - GREBE5E - KARASJOK MAI 19455F - BJØRN WEST5I - PHOTOS FROM OSLO5QC - MYSINGHÅLÅ, EGERSUND

 

NARVIK 19405K - SVERIGE

 

5AC - PHOTOS APRIL 1940
NEW !!!!!!


5G - ELG5H - MILORG GAUSDAL
NORWEGIANS IN BRITISH SERVICE2A - SIS IN NORGE


2B - FLYMANNSKAPER


2C - UTDANNING AV NORSKE KOMMANDOSOLDATER I ENGLAND
Staaland’s 331 & 332 squadron photos. 1


Staaland’s 331 & 332 squadron photos. 2


Staaland’s 331 & 332 squadron photos. 3


Staaland’s 331 & 332 squadron photos. 4Staaland’s 331 & 332 squadron photos. 5

NORWEGIANS IN GERMAN SERVICE12A NORWEGIAN IN GERMAN SERVICE12B - OSLO, UT OG TILBAKEREISE12C -NORSKE LEGION, LENINGRAD12D - HIRDEN'S IMAGING SERVICES
12F - AT12G - AT LEIREN EIKELAND 1944
PEACE IN NORWAY
5B - LILLEHAMMER Mai 1945


5C - PEACE IN OSLO Mai 19455LA - PEACE, RINGERIKE 1


5LB - PEACE, RINGERIKE 2


5LC - PEACE, RINGERIKE 3


5M - MILORG SØR ØSTERDAL


5N - MILORG GJØVIK


5P - OPERATION FRESHMAN5O - STORNAZISTENES SKJEBNE


5Q - PEACE, ROGALAND


5QA - SOLA AIRFIELD MAI 1945


5QB - PEACE, EGERSUND


5AB . RINNAN

DOCUMENTSFILM PAGEWW2 DOCUMENTS

VEGA


QUISLINGS REDEGJØRELSE 27/6-1945WW2 DOCUMENTS FROM ROGALAND


Visitors Book from RAF Leucher 1938 - 1966
4200 pages !!
NEW !!! NEW !!! NEW !!! NEW !!!
75 ÅR SIDEN ANGREPET PÅ NORGE.
Les to fantastiske historier om kampene.

Militærhistoriske Portretter

OLE BERG GETZ
Fektningsrapport Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940ved oberst O. B. Getz

PER ENGH
Han beskriver her kampene på østsiden av Mjøsa og i Gudbrandsdalen aprildagene 1940.


WW2 RADIOKYYNELType 3 MK.2

 

 


COLD WAR IN NORWAY


11A - Cold War Radio Communication Equipment


11D - Cold War Radio Communication Equipment. part two.

11B - COLD WAR SPY EQUIPMENT

SECURITY POSTERS


The Norwegian Army's main material used in combat units

NEW!!!

DOCUMENTS11C - STAY BEHIND


Photos, Norwegian Army

11 E - STATSBESØK I SOVIET 1979

Kløvkompaniet

Hærens samband
SIKKERHETSTRUSSELENNATO


FINNMARK PHOTOS

NORSKE FN STYRKER


FILM

BRIGADENS KOMMANDOPLASSSIVILFORSVARET

FOLLEBU SKYTTERLAG
S. GRAN's FLIGHT PAGE


O. EGGEN's FLIGHT PAGE


Photos, Norwegian Army - 2


ARMY OUTWARD BOUND CAMP ISEJÆR


 


The Norwegian Army before 1940


NEW!!!

Militærhistoriske Portretter

Her kan du se bilder og lese historie knyttet til personer som har opplevd historisk interessante begivenheter. Utvelgelsen er så langt kun basert på tilgang på informasjon / og fullmakt fra personen, eller hans etterkommere. Er svært interessert i forslag til andre personer som bør presenteres.
NEW!!!

Militærhistorisk samling Gausdal ønskes kjøpt gjenstander, effekter, fotografier og dokumenter fra annen verdenskrig og den kalde krigen.
Vi Betaler gode priser for fine originale ting. Diskresjon garanteres.
Military History collection Gausdal Wanted objects, effects, photos and documents from World War II and the Cold War.
We pay good prices for fine original stuff. Discretion guaranteed.AVISARTIKLER

NEW!!!

YYMMDD

150713 - "ALCO" PORTABLE STEAM, GENERATING SET, WW2 DOCUMENTS
150503 - Photos from april 1940, !!!!!!!!!!!!
150501 - Militærhistorisk portrett. Ole Berg Getz
150203 - Visitors Book from RAF Leuchars 1938 - 1966 !!!!!!!!!!!!!!!!
150113 - NEW COLD WAAR DOCUMENTS
150101 - NEW WW2 DOCUMENT PAGE
140621 - WW2, New photos in "The search for Rinnan" page
140620 - WW2, SIS, English intelligence report of Sola, Norway

NEW DEVICES IN COLLECTION
Geir Arild Høiland sin interesse for krigshistorie startet for lenge siden og til
jubileet Hærens Samband 100 år i 1988 var han med å laget en utstilling.
Telegrafistene fra kompani Linge Asbjørn Thon og Bjarne Osmundsvåg var
tilstede. Kong Olav kjente disse igjen fra tiden på Glen More Logde i Scotland. Kongen snakket lenge med telegrafistene.
Geir Arild Høiland's interest in war history started long ago and at anniversary
of Army's Communications 100 years in 1988 he created an exhibition.
Telegraph operators from Company Linge Asbjørn Thon and Bjarne
Osmundsvåg were present. King Olav knew these from time at Glenmore
logde in Scotland. King had a long talk with the telegraph operators.Brosjyre.pdf

UTVIKLING AV MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL.

Bakgrunn
Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen om flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket tidlig min interesse for teknologi brukt i Forsvaret. Allerede i guttedagene startet jeg å ta vare på militært utstyr jeg fikk tak i. Interessen vedvarte, og på midten av 1980 tallet var jeg kommer til et veivalg. Enten måtte jeg slutte å anskaffe flere gjenstander, eller jeg måtte gjøre noe som var mer tilgjengelig for andre personer. Det var liksom meningsløst å samle på gjenstander for å sitte å se på disse alene.
Konsept
Tanken om et museum ble da aktuell. Til å utvikle konseptet fikk jeg mye støtte fra spesielt Bjørn A. Rørholt, og noen i Lingeklubben i Oslo. Konseptet var å lage en samling på et begrenset areal der det ikke kunne tas imot mer enn ca 4 personer om gangen etter avtale. Det skulle legges vesentlig vekt å fortelle om gjenstander og om mulig knytte disse til hendinger. Tanken var at det er denne informasjonen folk flest er interessert i. Tanken var å gi folk en grundigere forståelse for hva utstyret er brukt til, helst med en knytning til ekte hendelser.
For å få til dette var det umulig å ha faste åningstider.
(linker til noen avisartikler og innslag på Norge rundt mai 2001)
Oppstart og utvikling
Samlingen ble gjort tilgjengelig for publikum våren 1988. (link avisartikkel fra åpning). Følgende områder var dekket: kampene i Norge 1940, fallskjermdropp til motstandsbevegelsen, dropp av agenter i okkupert Norge, angrepet på Vemork, Sabotasje, samband, propaganda, etterretning (SIS), nordmenn i vinterkrigen 1939, kompani Linge og NO 5. Troop 10 Commando (98 nordmenn).

I 1999 ble arealet utvidet med ca 70 kvm. Det ble etablert en ny del der uniformer og tysk utstyr er vist frem. Samtidig ble det også etablert et område med sambandsutsyr fra Norge, England, Sverige, USA og Tyskland.

Juni 2012 ble det åpnet en ny del som omhandler ”den kalde krigen”. Hensikten med utstillingen er å gi besøkende innsikt i virksomheter som hadde en sentral rolle i Norge, men mindre kjent for folk flest. Det er avsatt ca 20 kvm til den nye utstillingen.

Neste utvidelse vil omfatte utstyr som er brukt av agenter ifm hemmelige operasjoner.

BESØK FRA PUBLIKUM
Besøk skjer etter avtale. Pga plass til disposisjon tar jeg normalt ikke imot flere enn 4 personer samtidig. Dette er selvfølgelig beklagelig. Man kunne ønske seg mye mer plass, men virkeligheten setter begrensninger.

SIKKERHET
Det er gjort omfattende kostbare tiltak med både fysisk og elektronisk sikring i nært samarbeid med Politiet. Når alarm utløses vil det iverksettes utrykning fra Politiet.

Jeg har jobbet med Kommando Kontroll Kommuniksjons systemer i Det norske Forsvar i mer enn 30 år.

Geir Arild Høiland / LA1SMA
  DEVELOPMENT OF MILITARY HISTORY COLLECTION GAUSDAL.

Background
I grew up near Sola airport where there was great military activity for decades after the war. This aroused my interest in early technology used in the military???. Already as a boy, I started taking care of military equipment I could get my hands on. The interest persisted, and in the mid 1980's I found myself at a crossroad. Either I had to stop acquiring more objects, or I had to do something that was more accessible to others. It seemed pointless to collect objects to sit and watch these alone.
Concept
The idea of a museum was born. To develop the concept, I got a lot of support, especially from Bjorn A. Rørholt, and someone in the Linge Club in Oslo. The concept was to create a collection in a limited area where only about 4 people could be accepted at a time by appointment. Talking about objects would be emphasized and if possible linking these to events. The idea was that this information is what most people are interested in. The idea was to give people a thorough understanding of what the equipment was used for, preferably with a connection to real events.
To achieve this it was impossible to have fixed openings hours.
(Links to some newspaper articles and elements of Norway around May 2001)
Start-up and development
The collection was made available to the public in the spring of 1988. (Link newspaper article from the opening). The following areas were covered: the fighting in Norway in 1940, parachute drops to the resistance movement, drops of agents in occupied Norway, the attack on Vemork, Sabotage, communications, propaganda, intelligence (SIS), Norwegians in the Winter War 1939, Company Linge and NO 5 Troop 10 Commando (98 Norwegians).

In 1999 the area was expanded by about 70 sqm. A new section was established where German uniforms and equipment are on display. At the same time there was established a section with a range of communication equipment from Norway, England, Sweden, USA and Germany.

In June 2012 a new section dealing with "the Cold War" was opened. The purpose of the exhibition is to give visitors an insight into organizations that played a key role in Norway, but that are less familiar to most people. About20 square meters has been allocated to the new exhibition.

The next expansion will include equipment that is used by agents in connection with clandestine operations.

VISIT FROM THE AUDIENCE
Visiting is by appointment. Because of limited available space, I will normally not accept more than 4 people at once. This is of course regrettable. One might wish for more space, but reality sets limits.

SECURITY
Costly measures involving both physical and electronic security have been implemented in close cooperation with the police. When the alarm is triggered, it will be lead to rapid response from the police.

Geir Arild Høiland / LA1SMA


 


LINK

http://www.prc68.com/I/crypto.shtml

http://www.jproc.ca/crypto/index.html
http://www.campx.ca/ColdWarClandestine.html

http://milforum.net/threads/
http://www.cryptomuseum.com/

http://artaamita.blogspot.no/

Målselv Historielag
Dokumenter om og av Håkon Kyllingmark.
Meget interessant.

Dokumentarkiv etter Håkon Kyllingmark

Bilder til dokumentasjonen fra Håkon Kyllingmarks virksomhet under krigen

 
 
Korker fra tysk bryggeri i Finnmark.
Under annen verdenskrig da tyske styrker hadde eteblert seg i Finnmark, bygde de opp omfattende militær kapasitet i området.
På Høybuktmoen i nærheten av Kirkenes var det stor militær aktivitet. Her hadde Luftwaffe en flyplass med alle nødvendige støttefunksjoner. Ca 3500 soldater og befal tilhørte leiren.
I den sør-vestre del av leiren ble det etablert et bryggeri der det ble produsret øl, muligens også mineralvann.
Høsten 1944 da tyske styrker trekte seg sørover, ble den brente jords taktikk gjennomført. Alle bygninger og infrastuktur ble brent og ødelagt, også bryggeriet.
Disse korkene er gravd opp av jorda i branntomta i 2001. De to korkene nede til venstre har tilhørt andre bryggerier, men flasker herfra er tatt i bruk av Luftwaffe. Den ene korken er fra et finsk bryggeri.
Da de ble gravt opp var de preget av tidens tann, og måtte defor renses i en blanding av cola og såpe.
Om noen har mer opplysninger om bryggeriet på Høybuktmoen setter vi pris på å bli kontaktet.Hornsignaler
Bruk av hornsignaler har en lang tradisjon i militærleirer i Norge. Alle som har avtjent værneplikt, eller vært ansatt i Forsvaret har våknet av revelje om morgenen, og gått til ro kl 23 ved rosignal.
Signalene var viktige både ifm daglig tjeneste, og mer alvorlige situasjoner som beredskap og alarm. Før vi fikk radiosamband var hornsignaler det eneste brukbare for å informere mange samtidig, og over store avstander.

Avdelinger i Hæren har sine egne signal.
Kilde hornsignaler: Hans Majestet Kongens garde hjemmeside
  Horn Signals
Use of horn signals have a long tradition in military camps in Norway.
Before we got radio signals horn was the only usable to inform many at one time and over large distances.


01_REVELJE
02_SPISESIGNAL
03_OPPSTILLING
04_FLAGGAPPELL
05_TROPP
06_VAKTOMBYTTE
07_TAPPENSTREK
08_ROSIGNAL.WMA
09_1_APPELLER_
10_2_APPELLER


11_3_APPELLER
12_4_APPELLER
13_PARADEMARSJ
14_MARSJ_FREMAD
15_HOLDT.WMA
16_INNRYKKING
17_ALARM
18_FLYVERALARM
19_PANSERALARM
20_ILD


21_B_NN_UTEN_TROMME
22_B_NN_MED_TROMME
23__STFOLD_REGIMENT
24_TELEMARK_REGIMENT___TELE
25_AKERSHUS_REGIMENT_JEGERK
26_OPPLAND_REGIMENT
27_AGDER_REGIMENT
28_ROGALAND_REGIMENT
29_BERGENHUS_REGIMENT
30_FJORDANE_REGIMENT


31_M_RE_REGIMENT
32_S_R_TR_NDELAG_REG
33_NORD_TR_NDELAG_REG
34_NORD_H_LOGLAND_REG
35_S_R_H_LOGLAND_REG
36_6DIVISJON
37_FINNMARK_REGIMENT
38_BRIGADEN_I_S_RNORGE
39_5BRIGADE
40_12BRIGADE41_15BRIGADE
42_SJOLD_GARNISON_BRIGADEN
43_SETERMOEN_6BRIGADE
44_HEGGELIA_GARNISON_FORSYN
45_SAMBANDSREGIMENTET
46_V_PENTEKNISK_REGIMENT
47_SANITETSREGIMENTET
48_HMKG
49_INFANTERIETS__V_AVDNR2
50_BEFALSSKOLEN_FOR_INFANT


If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.


WEB DESIGN, PHOTO WORKS: Helge Fykse, www.laud.no/ww2


free counters