MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

WW2 - DOCUMENTS

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

SEND A MAIL-Propaganda, Petitions and posters.


" ALCO"
PORTABLE STEAM
GENERATING SET

Denne håndboken har tilhørt Asbjørn Thon som var telegrafist i Elg basen i Vassfaret under annen verdenskrig. (WW2)
Håndboken bærer preg av å være brukt i felt.
Asbørn Thon kom fra Larvik, og var utdannet telegrafist før krigen. Han deltok i illegalt motstands arbeid i Norge inntil han ble ettersøkt av Gestapo. Han rømte da til Sverige, og ble raskt sendt til England fordi det var stort behov for dugende telegrafister.
Asbørn ble rekruttert til Kompani Linge, og gitt utdannelse som gjorde han skikket til illegalt arbeid i okkupert Norge. Han ble relativt raskt sendt til Norge med fly. Han hoppet i fallskjerm over Vassfaret, og deltok der i oppbyggingen av Base Elg.
Asbjørn deltok også aktivt i Haglebu slaget helt på slutten av krigen.

Angående Steamgeneratoren har Asbjørn fortalt: Hensikten var å kunne lade batteriet til sender/mottager apparatet B MK 2 ("Berit" settet").
Det var imidlertid to store utfordringer knyttet til bruken:
1.For at strømgeneratoren skulle gå jevnt trengtes det stabilt trykk på dampen fra dampkjelen. Dette var kun mulig med rikelig tilgang på små tørre vedskier. Dette var ikke lett å skaffe.
2. Når det var kalt og klart vær kunne generatoren høres på store avstander. Dette ble betraktet som en økt sikkerhet risiko.

I praksis ble derfor Steamgeneratoren lite brukt.
This manual has belonged Asbjørn Thon who was a radio operator in Elg base in Vassfaret during World War II. (WW2)
The handbook shows signs of being used in the field.
Asbørn Thon came from Larvik, and was trained telegraphist before the war. He participated in illegal resistance work in Norway until he was wanted by the Gestapo. He escaped when to Sweden and was quickly sent to England because there was a great need for skied telegraph operators.
Asbørn were recruited to Linge and provided education that made him fit to illegal work in occupied Norway. He was rapidly sent to Norway by plane. He parachuted over Vassfaret, and participated there in building Base Elg.
Asbjørn also actively participated in Haglebu battle at the very end of the war.
Regarding Steam generator has Asbjørn told: The aim was to charge the battery to the transmitter / receiver unit B MK 2 ("Berit" kit ").
There were, however, two major challenges related to the use:
1. For the power generator would go smoothly needed the steady pressure of the steam from the steam boiler. This was only possible with a plentiful supply of small dry pieces of wood. This was not easy to obtain.
2. When it was called and clear weather could turbine sound at great distances. This was considered an increased safety risk.
In practice, therefore Steam generator seldom used.

Description
Working Instructions


VEGA
radio

trikkns
Flyveblad1
Flyveblad2

De glemte heltene, Vestfold Blad. JPG
De glemte heltene, Vestfold Blad. PDF

Hirdmøte1
Hirdmøte2


linge


Drawing1Drawing2-Utdanning og trening


-Operasjoner og logistikk


-Personell og utmerkelser
d1

Johan Trondsen var en legende på lillehammer.
Han var områdesjef i Milorg. Ble arrestert, og forhørt av Gestapo. Han ble fengslet på Grini, men ble satt fri igjen. Gestapo fant ikke ut at han jobbet med illegal virksomhet. Trondsen reiste fra Oslo hjem til Lillehammer og fortsatte sitt illegale arbeid.
Hans innsats var så ekstarordinær at han ble tildelt General Dwight Eisenhowers æresdiplom.
Trondsen var en svært aktiv og god idrettsutøver. Han fikk Kongepokal i skiidrett i 1947. Johan døde i 2005, 92 år gammel.

d2

Ester Trondsen var gift med Johan Trondsen. Ester var ansatt på telefonsentralen på Lillehammer. Her kunne hun lytte på telefon samtaler mellom tyskere. Hun var også aktiv i motsandsarbeid, og leverte regelmessig vitig informasjon til Milorg. Slik informasjon var svært viktig for eksistensen til Milorg.
Hun fikk dipol for sin innsats signert av Distriksjef Molberg Nielsen, og Kaptein fra kompani Linge Jon Gunleiksrud.-Rapporter
BACK _