MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

Bjørn West”Bjørn West”.

For å kunne være bedre istand til å kunne håndtere en situasjon i Norge om ikke de tyske styrker frivillig kapitulerte i våren 1945 ble det planlagt, og etablert baser forskjellige steder i landet. Her skulle det øves mannskaper som ble innkalt fra Milorg i militære enkeltmanns disipliner og taktikk. Basene skulle utgjøre en grunnstamme i de styrkene som videre skulle utvides i omfang ved mobilisering.
Basen ”Bjørn West” ble etablert fra senhøsten 1944 i Masfjordfjellene nord for Bergen.
Det ble innkalt mannskaper til trening, og på det meste var styrken oppe godt over 200 soldater.
Det ble mottatt et stort antall fallskjermdropp med utstyr fra England. På en natt kom det en gang 280 containere. Dette var en strabasiøs oppgave for mannskapene å samle sammen og sikre.
På slutten av april 1945 ble basen angrepet av en stor tysk bakkestyrke. Det var harde kamper flere steder, og det var tap på begge sider.
Ved kapitulasjonen ble mannskapene fordelt til Milorg på Vestlandet.
Kilde: Kompani Linge, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1949.

  “Bjørn West".

In order to be better able to handle the situation that could arise in Norway if the German forces did not surrender voluntarily, bases were planned and established around the country during the spring of 1945. Here crew from Milorg was going to be trained in military single-man disciplines and tactics. The bases would be a foundation for the forces that would further expand the scope of the mobilization.
The base "Bjørn West" was established by late fall 1944 in the Masfjord Mountains north of Bergen.
Crew were called in to exercise, and at the most the strength was well over 200 soldiers.
It received a large number of parachute drops with equipment from England. During one night there once came 280 containers. It was a difficult task for the men to gather and secure these containers.
At the end of April 1945 the base was attacked by a large German ground force. There was heavy fighting in several places, and there were casualties on both sides.
At the German capitulation, the soldiers were distributed to Milorg groups on the west coast.
Source: Company Linge, Gyldendal Norwegian publishers, Oslo 1949.

-
bw4, Dagbok for Frantz-Caspar Moldenhauer jr.”BjørnWest”
bw2
Milorg samt andre norske militærenheter oppstilt utenfor den tyske transportleiren i sentrum.
Milorg and other Norwegian military units placed outside the German camp transportation in the city.
bw5
Milorg samt andre norske militærenheter oppstilt utenfor den tyske transportleiren i sentrum.
Milorg and other Norwegian military units placed outside the German camp transportation in the city.
bw6
Milorg samt andre norske militærenheter oppstilt utenfor den tyske transportleiren i sentrum.
Milorg and other Norwegian military units placed outside the German camp transportation in the city.
bw19
Moldauers lag i BW før dimmisjon.
bw20
Vaktkompaniet takkes av. Dimmefest.
bw7

-
Sjefen, kaptei Harald Risnes drøfter oppdragsløsningen.
Chief, the captain Harald Risnes discusses the missions solution.

-
Sjef og NK.bw3a
US- carabinen var et godt lett våpen med magasinkapasitet på 15 patroner.
U.S. Carabin was a good light weapon with magazine capacity of 15 shots.bw3b
Sambandet var vanskelig å mestre. BC 322, et telefonisett er her i bruk.
Communications was difficult to master. BC 322, a telephone set is here used.


-
bw13e
Bæregjeng i aksjon.
Det var mer et spørsmål om hvor mye ryggsekken tålte enn ryggen.
Carrier Group in action. It was more a question of how much the
backpack could take than the back.bw13g
Bæregjeng i aksjon.
Det var mer et spørsmål om hvor mye ryggsekken tålte enn ryggen.
Carrier Group in action. It was more a question of how much the
backpack could take than the back.


-
bw14c
Fallsjermslipp. I natt mottok de både containere og pakker
Parachute Drop. In the night they received both containers and packages

-
bw14e
Basen var avhengig av sivile hjelpere når det gjaldt.
The base was dependent on civilian helpers when it became problematic.

 

-
bw12a
Oversikt over terrenget. Sel og hytter i forlegningsområdet.
Overview of the terrain. Seals and cottages in barracks area.


-
bw12c
Varme og ved var livsnødvendig. Vedgjeng i aksjon.bw12d
En befalsgjeng i hovedkvarteret.
A group of officers at headquarters.bw12f
Moldauers lag tar en velfortjent hvil.
Moldauers team takes a well deserved rest.bw12g
Mellomlagring på Kupa.
Intermediate storage on Kupa.

bw12h
Bæregjengen tar en pause. Det var en slitsom jobb å
frakte forsyningene i sikkerhet på så kort tid som mulig.
Carrying gang take a break. It was an exhausting job
of carrying supplies to safety in as short a time as possible.
bw14f
Siste natten på fjellet.
Last night on the mountain.


bw14h
Første natten i Bergen.
First night in Bergen.


bw14b
Legene driver våpentrening.
Doctors engaged in weapons training.

 
   

bw1
Festmarsj med underskrifter fra BW soldater
Party march with signatures of BW soldiersbw33
Diplomer for deltagelse I I Bjørn West operasjonen og Milorg I Bergen.
Diplomene er signert av Kong Olav da han var Forsvarssjef
Diplomas for participation II Bear West operation and Milorg in Bergen.
Diplomas signed by King Olaf when he was Chief of Defencebw34
Diplomer for deltagelse I I Bjørn West operasjonen og Milorg I Bergen.
Diplomene er signert av Kong Olav da han var Forsvarssjef
Diplomas for participation II Bear West operation and Milorg in Bergen.
Diplomas signed by King Olaf when he was Chief of Defence


BACK TO WW2 PAGE