MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

FILM

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

SEND A MAIL
HÆRENS BRIGADER

Etter annen verdenskrig ble Forsvaret i Norge bygd opp på nytt, etter moderne tankesett og nytt materiell ble tatt i bruk. Mye av materiellet kom til Norge gjennom Marshallhjelpen. Hæren bestod av brigader, en rekke andre feltavdelinger og staber med territorielt ansvar. Under den kalde krigen inngikk det 13 brigader i Hæren. En brigade bestod av alle troppearter som var nødvendig for at brigaden skulle være i stand til å gjennomføre selvstendige stridsoppdrag. Enheten bestod av ca 7500 mann. Brigaden i Nord-Norge (Brig N) var den eneste brigaden som hadde beredskap, og kunne være klar til å løse kampoppdrag på kort varsel.

En stor takk til Håvard Klausen ved Troms Forsvarsmuseum som har stilt gamle VHS kasetter fra Brigaden til disposisjon.

 


BRIGADESAMBAND.mp4 24Mb

BRIGADESAMBAND.wmv 8Mb

BRIGADESAMBAND.mpg 41Mb

BRIGADENS SAMBAND

Brigadens operasjoner ble planlagt og ledet fra Brigadens kommandoplass (Brigko). En forutsetning for både planlegging og gjennomføring av operasjoner var effektive og sikre sambandsløsninger. Samband måtte etableres både internt i alle avdelinger og mellom avdelingene. Sambandskompaniet var den avdelingen i brigaden som hadde ansvar for etablering og drift av Brigko og samband til brigadens underavdelinger.
I denne korte filmen kan du få et innblikk i hvordan dette foregikk.


BRIGADESANITET.mp4 29Mb

BRIGADESANITET.wmv 10Mb

SANITETSKOMPANIET

I brigaden inngikk det et sanitetskompani. Alle avdeling i brigaden hadde alikevel egne soldater med førstehjelputdanning som hjalp skadde raskt og sikkert i operasjonsområdet.
Sanitetskompaniet hadde kapasitet til å evakuere skadde både på -og utefor vei, og ble tilkalt når evarkuering av skadde var nødvendig. Sanitetskompaniet drev også et lett feltsykehus der det var leger og sykepleiere som kunne stabilisere og behandle hardt skadde. Her var det også tannlege.
Troverdig sanitet er svært viktig for soldatenes kampmoral.
I filmen kan du se hvordan skadde ble evakuert og fikk god medisinsk behandling.


ING_BRO.mp4 31Mb

ING_BRO.mpg 54Mb

ING_BRO.wmv 11Mb

INGENIØRKOMPANIET.

I brigaden inngikk det en ingeniøravdeling. Hovedoppgaven var å øke brigadens mobilitet, og vanskeliggjøre fiendens mobilitet i hele operasjonsområdet.
Avdelingen hadde kapasitet til å bygge veier, brøyte veier/områder for kommandoplasser og støtte motorisert fremrykking i terrenget og over fjorder og vann.
Kommunikasjonsødeleggelse (komød) var et virkemiddel for å vanskeliggjøre fiendens fremrykking.
I den korte filmen får du et lite innblikk i virksomheten.
   
   

 


 

 
SAMBAND.mp4 24 Mb

SAMBAND.mpg 32 Mb

SAMBANDET 100 ÅR, NRK
Kongen besøker Jørstamoen.


LINGE.mp4 84Mb

LINGE.wmv 29Mb

LINGEVETERANER SKYTER


Steam power source for the Type B Mark II SOE Suitcase Radio.


  Steam power source for the Type B Mark IIBACK