- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -

COLD WARWhat was the "cold war?"
The Cold War began when ww2 ended.
The Cold War was characterized by an arms race between the West and the Eastern bloc.
The characteristic features are characterized by the following:
-fear of communism
-strict border control and surveillance
-total defense with national military anti-invasion defenses
-nuclear fears
Norway had about 200 km land border with the Soviet Union

 


11A - Cold War Radio Communication Equipment


11D - Cold War Radio Communication Equipment. part two.

11B - COLD WAR SPY EQUIPMENT

SECURITY POSTERS
NEW!!!SIKKERHETSTRUSSELEN


DOCUMENTS11C - STAY BEHIND


Photos, Norwegian Army

11 E - STATSBESØK I SOVIET 1979

Kløvkompaniet

Hærens samband


The Norwegian Army's main material used in combat units


NATO


FINNMARK PHOTOS

NORSKE FN STYRKER


FILM

BRIGADENS KOMMANDOPLASSSIVILFORSVARET


 

Hornsignaler
Bruk av hornsignaler har en lang tradisjon i militærleirer i Norge. Alle som har avtjent værneplikt, eller vært ansatt i Forsvaret har våknet av revelje om morgenen, og gått til ro kl 23 ved rosignal.
Signalene var viktige både ifm daglig tjeneste, og mer alvorlige situasjoner som beredskap og alarm. Før vi fikk radiosamband var hornsignaler det eneste brukbare for å informere mange samtidig, og over store avstander.

Avdelinger i Hæren har sine egne signal.
Kilde hornsignaler: Hans Majestet Kongens garde hjemmeside
  Horn Signals
Use of horn signals have a long tradition in military camps in Norway.
Before we got radio signals horn was the only usable to inform many at one time and over large distances.


01_REVELJE
02_SPISESIGNAL
03_OPPSTILLING
04_FLAGGAPPELL
05_TROPP
06_VAKTOMBYTTE
07_TAPPENSTREK
08_ROSIGNAL.WMA
09_1_APPELLER_
10_2_APPELLER


11_3_APPELLER
12_4_APPELLER
13_PARADEMARSJ
14_MARSJ_FREMAD
15_HOLDT.WMA
16_INNRYKKING
17_ALARM
18_FLYVERALARM
19_PANSERALARM
20_ILD


21_B_NN_UTEN_TROMME
22_B_NN_MED_TROMME
23__STFOLD_REGIMENT
24_TELEMARK_REGIMENT___TELE
25_AKERSHUS_REGIMENT_JEGERK
26_OPPLAND_REGIMENT
27_AGDER_REGIMENT
28_ROGALAND_REGIMENT
29_BERGENHUS_REGIMENT
30_FJORDANE_REGIMENT


31_M_RE_REGIMENT
32_S_R_TR_NDELAG_REG
33_NORD_TR_NDELAG_REG
34_NORD_H_LOGLAND_REG
35_S_R_H_LOGLAND_REG
36_6DIVISJON
37_FINNMARK_REGIMENT
38_BRIGADEN_I_S_RNORGE
39_5BRIGADE
40_12BRIGADE41_15BRIGADE
42_SJOLD_GARNISON_BRIGADEN
43_SETERMOEN_6BRIGADE
44_HEGGELIA_GARNISON_FORSYN
45_SAMBANDSREGIMENTET
46_V_PENTEKNISK_REGIMENT
47_SANITETSREGIMENTET
48_HMKG
49_INFANTERIETS__V_AVDNR2
50_BEFALSSKOLEN_FOR_INFANT


Innledning.

Hva var ”kald krig?”
Den kalde krigen var preget av et rustningskappløp mellom vesten og østblokklandene. De karakteristiske trekk kjennetegnes med følgende:
-frykt for kommunismen
-streng grensekontroll og overvåkning
-totalforsvar med landsdekkende militært anti invasjonsforsvar
-atomvåpenfrykt
-Norge hadde ca 20 mil landegrense mot Sovjetunionen

Hva dekker utstillingen?
Hensikten med utstillingen er å gi besøkende innsikt i virksomheter i Norge som hadde en sentral rolle, men mindre kjent for folk flest. Det er avsatt ca 20 kvm til den nye utstillingen.
Utstillingen vil omfatte følgende områder:
Grensekontroll i Finnmark, etterretningstjeneste, okkupasjonsberedskap, sikkerhetstjeneste, kontra etterretning, spesial styrker og noe fra KGB


Grensekontroll i Finnmark
Garnisonen i Sør-Varanger. GSV, landets østligste hæravdeling, med hovedoppgave å utføre grenseovervåking på den 196 km lange norsk-russiske grense. Opprettet 1921, da som Garnisonskompaniet i Kirkenes. Standkvarter Høybuktmoen ved Kirkenes. Samlokalisert med GSV er fra 2005 distrikts staben for Øst-Finnmark Heimevernsdistrikt 18. GrKp bemanner seks grensestasjoner langs den 196 kilometer lange norsk-russiske grensen:
Grense Jakobselv
Korpfjell
Elvenes
Svanvik
Skogfoss
Gjøkåsen

Forsvarets spesialkommando / Hærens jegerkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land. Norske spesialstyrker har alltid samarbeidet tett med andre lands spesialstyrker.

Grensekommisær for den norsk-russiske grense
Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått mellom partene blir overholdt. Grensekommisæren som holder til i Kirkenes, og har en stasjon på Storskog der det er veiforbindelse til Sovjetunionen. Grensekommisæren har ansvar for daglig kontakt og koordinering med Sovjetiske lokale grensemyndigheter.

Etterretningstjeneste
Etterretningstjeneste er all den samlet aktivitet som er nødvendig for at Norske myndigheter skal være kjent med de trusler som eksisterer mot norske interesser. De aller fleste land har en egen selvstendig etterretninstjeneste.
Etterretningstjeneste deles normalt inn i følgende områder for innhenting av informasjon: kommunikasjons etterretning, Akustisk etterretningstjeneste, E-lint, telemetri og menneskelig etterretning (humint).
En egen avdeling analyserer innsamlet informasjon, og produserer etterretnings rapporter.

Kommunikasjons etterretning består i å avlytte alle typer kommunikasjon på alle frekvensområder både til lands, til sjøs og i luften.

Akustisk etterretningstjeneste består i å samle informasjon fra lydbølger spesielt i sjøen og til lands. Hensikten var å følge U-båter og kartlegge atom prøvesprengninger.

E-lint består i å kartlegge radaranlegg. Hensikten er å kunne kjenne igjen både type og individ på radarer. Dette var svært viktig for vestlige fly- og fartøy operasjoner.

Telemetri består i å kartlegge styringssystemer for raketter.

Menneskelig etterretning (humint).
Dette er det vi til daglig normalt kaller spioner. Dette er personer som skaffer tilveie informasjon via, menneskelig kontakt, visuelle observasjon og analyse av åpne utenlandske kilder.


Okkupasjonsberedskap ofte kalt ”Stay Behind” en avdeling i Etterretningstjenesten
Fremdeles lever begrepet ”Aldri mer 9. april” i manges bevissthet.
Arbeidet med det offisielle Stay Behind-systemet ble initiert av forsvarssjef Jens Chr. Hauge i 1948. Grunnlaget for oppbyggingen av organisasjonen var det arbeid som var igangsatt av Femmannsgruppen i samarbeid med Etterretningstjenesten. I 1950 var organisasjon operativ under ledelse av Jens H. Nordlie, og bestod av tre deler:
Rocambole (ROC) som bestod av små grupper med hemmelige lagre av våpen og annet utstyr. Disse gruppene skulle drive sabotasje mot mål på okkupert område og sikre fasiliteter som fortsatt var under norsk kontroll.
Lindus som var et nettverk av etterretningsagenter, inkludert en gruppe som skulle ta seg av evakuering av visse typer norsk og alliert personell hvis landet ble angrepet.
Blue Mix var et nettverk som skulle berge allierte soldater som havnet bak fiendens linjer, f.eks. flyvere som måtte nødlande eller hoppe ut i fallskjerm.
Fra 1950 ble finansieringen av systemet delt mellom USA, Storbritannia og Norge, dette fortsatte frem til slutten av 1960-tallet da den utenlandske støtten falt bort og okkupasjonsberedskapen ble videreført med norske midler. Norske myndigheter la vekt på at Stay Behind-apparatet skulle være under nasjonal kontroll.
Det ble opprettet et hundretalls Stay behind-grupper, men nå med rent militære oppdrag.
Hovedkvarteret ble lagt til en villa på Smestad i Oslo. I tillegg til organisering og rekruttering av grupper, ble det lagt ut et stort antall hemmelige depoter. Øvelser hvor sabotasje, våpenbruk og etterretningsteknikk ble organisert.


KGB
KGB, fork. for Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, Komiteen for statens sikkerhet, 1954–1991 sovjetisk regjeringskomité med ansvar for bl.a. indre sikkerhet, grensevakter, spionasje og kontraspionasje, var verdens største politi- og etterretningsorganisasjon. Formannen hadde status som minister. KGBs maktapparat ble regnet som det sterkeste i Sovjetunionen nest etter de regulære væpnede styrker.

  Introduction.

What was the "cold war?"
The Cold War was characterized by an arms race between the West and the Eastern bloc. It is characterized by the following:
-Fear of communism
-Strict border control and surveillance
-Total defense with national military anti-invasion defenses
-Nuclear fear
-Norway had about 20 mil land border with the Soviet Union

What does the exhibition cover?
The purpose of the exhibition is to give visitors insight into the operations in Norway that had a central role, but that is less familiar to most people. About 20 square meters has been allocated to the new exhibition.
The exhibition will include the following topics:
Border control in Finnmark, intelligence, occupation preparedness, security, counter-intelligence, special forces and some material about the KGB

Border in Finnmark
The main task of the Sør-Varanger Garrison (GSV), the country's eastern army, is to conduct border surveillance on the 196 km long Norwegian-Russian border. Created in 1921, as the Garrison Company in Kirkenes. Headquartered in Høybuktmoen near Kirkenes. From 2005 the District staff for the Eastern Finnmark Home Guard District 18 is co-located with GSV. GrKp mans the six border stations along the 196 kilometer long Norwegian-Russian border:
Grense Jakobselv
Korpfjell
Rivers
Svanvik
Skogfoss
Gjøkåsen

Armed Forces Special Command / Army Ranger Command is a flexible and operational special force with high responsiveness and quality that addresses national and international assignments. Special forces are able to gather information and conduct offensive operations deep in hostile territory. In peacetime the unit supports the police with counter terrorism on for example offshore oil and gas installations, vessels in Norwegian waters and installations on land. Norwegian special forces have always worked closely with other countries' special forces.

Border Commissioner for the Norwegian-Russian border
The Border Commissioner is the subject of Justice and the Police and reports to the Police Directorate. The position as border commissioner is civil, but has so far been filled by a professional officer provided by the military. The main task is to ensure that the border agreement and other agreements subsequently entered into between the parties are met. The Border Commissioner is based in Kirkenes, and has a station on Storskog where there is road access to the Soviet Union. The Border Commissioner is responsible for daily contact and coordination with local Soviet border authorities.

Intelligence
Intelligence is all the activity that is necessary for the Norwegian authorities to be aware of the threats that exist against Norwegian interests. Most countries have their own intelligence service.
Intelligence is normally divided into the following areas for information retrieval: communication intelligence, acoustic intelligence, ELINT, telemetry and human intelligence (HUMINT).
A separate unit analyzes the collected information and produce intelligence reports.

Communications intelligence is to listen in on any communication at all frequencies, both on land, sea and air.

Acoustic intelligence is to gather information from sound waves especially in the sea and on land. The intention was to follow the U-boats and detect nuclear testing.

E-lint consists of mapping a radar system. The purpose is to recognize both the type and individual on radars. This was very important for western aircraft and vessel operations.

Telemetry consists of surveying control systems for rockets.

Human intelligence (HUMINT).
This is what we normally call spies. These are individuals who provide information through human contact, visual observation and analysis of open foreign sources.


Occupation preparedness, often called "Stay Behind" is a department of the Intelligence Service
The concept of "No more April 9" still exists in many minds.
Work on the official Stay Behind-the system was initiated by the Chief of Defence Jens Christian Hauge in 1948. The basis for the development of the organization was the work that was initiated by The Five Man Group in cooperation with the Intelligence Service. In 1950 the organizations operated under the direction of Jens H. Nordlie, and consisted of three parts:
Rocambole (ROC) which consisted of small groups with secret stockpiles of weapons and other equipment. These groups would engage in sabotage against targets in occupied areas and secure facilities that were still under Norwegian control.
Lindus was a network of intelligence agents, including a group that would take care of the evacuation of certain Norwegian and allied personnel if the country was attacked.
Blue Mix was a network that would save Allied soldiers who landed behind enemy lines, eg. pilots who had to make an emergency landing or parachute.
From 1950 the funding of the system was divided between the U.S., UK and Norway. This continued until the late 1960s, when the foreign funding dried up and occupation preparedness continued with Norwegian funds. Norwegian authorities emphasized that Stay Behind should be under national control.
Hundreds of Stay behind-groups were created, but now with purely military missions.
The organization was headquartered in a villa at Smestad, Oslo. In addition to organization and recruitment of groups, a large number of secret depots were created. Exercises in sabotage, weapons and intelligence techniques were organized.

KGB
KGB, abbreviation for Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, Committee for State Security, 1954-1991. Soviet government committee responsible for internal security, border security, espionage and counter espionage, and was the world's largest police and intelligence organization. The chairman had the status of minister. KGB's was considered to be one of the most powerful organizations in the Soviet Union, second only to the regular armed forces.

 

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.


Flag Counter

BACK TO MAIN PAGE